is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 met LEVEN

zyne vyanden. Want hy was uittermaten zacht van aard, ongemeen grootmoedig, en onaandoenlyk voor toorn, wellust en gierigheid; byzonder hield hy eenen ftandvastigen en onverzettelyken zin voor alles wat eerlyk en rechtvaardig was. En 't geen hem voornamelyk de algemeene genegenheid en hoogachting verworf, was de zekerheid, die men had van de zuiverheid zyner oogmerken; daar men integendeel, zelfs ten aanzien van dien Groten pompejus, niet durfde vertrouwen, dat hy, zo het hem gelukt ware, caesar. van kant te krygen, zyne magt aan de wet ■ ten zoude onderwerpen; veeleer vreesde men, dat hy, onder den naam van Conful, of Dictator, of eefligen anderen min hatelyken rytel, waardoor het volk gepaaid kon worden, het opperbewind beirCndig aan zich zoude houden. En wat cassius betrof, een man oplopend en geweldig van aard, en die veelal door eigenbaat vervoerd recht en pligt uic het oog verloor, niemand twyfelde, of deze begon den oorlog, woelde , en waagde eenen hachelyken kans, alleen om zelf daardoor toe hoge magt te geraken, en niec om zynen medeburgeren

de