is toegevoegd aan je favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3o AARDRIJKS-KUNDE

jn deH.S. gemeld jos. XVII: ig. XX: 7. recht. XVII: 1. XIX: 16, 18. zijnen naam dragende naar den ftam van Efraïm, dit gantfche gebergte , hier door shaw befchreven, bevat, en zich uitftrekt tot aan het gebergte van Juda, waarvan het zich, omtrent op de hoogte van 'Jerufalem, aifeheidt. De reden , dat deze benaaming van Efraïms gebergte zich zoo ver uitftrekte , en ook het gebergte van Benjamin mede infloot, is daar in te zoeken, gelijk de Heer bachiene te recht aanmerkt (*), omdat, bij de eerfte verdeeling des lands onder de ftammen, al dit land aan Efraïms ftam werdt toegewezen, jos. XVII: 10. en dat eerst bij de tweede verdeeling jos. XVIII. en XIX. de ftammen Benjamin en Dan tusfchen Juda en Efraïm zijn ingefchoten. — Nu begrijpt men, hoe Rama, in den ftam van Benjamin, kon gezegd worden, gelegen te zijn op Efraïms gebergte 1 sam. I: 1. vergel. recht. IV : 5. zonder dat men met cellarius van deze één'e twee onderfcheidene fteden behoeft te maaken.

In dit gebergte van Efraïm vinden wij fommige enkele bergen, met naame onderfcheiden in den Uijbel, welker ligging wij nogthans niet allen met i

zekerheid bepaalen kunnen. Om niet te fpre-

ken van den berg Scbomrcn, op welken Samaria gebouwd is, 1 kon. XVI: 24. van welken wij bij de befchrijving dier ftad nog iet zullen moeten zergen.wij vinden dus gewag van eenen berg Gaas T0 SXXIV: 30. recht. II: 9. alwaar de gelegenjieid van de ftad of het vlek Tbimnatb - Serah befchreven wordt, daar josua begraven is , wiens graf ten ti'de van eüsebius nog aangewezen werdt," als" gelegen op eenen berg van Efraïm,

ten

(*) H. Geogr. I. D. 1. St. bladz. 15S.