is toegevoegd aan je favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bss BIJBELS. VII. BOEK, IV. HOOFDST. 445

weduwe wedergaf, luk. Vil: 11-17. heeft deze plaats bij de Christenen vermaard gemaakt, uk welk gefchiedverhaal, als men vs. 1. met vs 11 vergelijkt, men kan opmaaken, dat Naïn ééne dagreize van Kapernaüm gelegen heeft, want jesus van Kapernaüm uitgaande, was den volgenden dag te Naïn. 0

Deze plaats wordt nog heden den Reizigers getoond , zegt bachiene (*); doch zelden door hen bezocht: wegens den roofgierigen en kwaadaartigen imborst èerMmen, die, aldaar, in kleine veracnte hutjens woonen. Ook zijn aldaar nog te zien de geringe overbüjfzeL eener Kapelle, die door Keizerin helena, ter plaatze, daar Christus dien Jongeling opgewekt heeft, zou gehucht zijn; doch geheel verwoest en verlaten, dewijl er geene Christenen woonen, die zich dezelve zouden aantrekken." ^_ Zie hier, ten beiluite, wat busching (f) verzameld heeft.

„ Naïn, voormaals eene Stad, maar thans een zeer klein en arm Arabisch Dorp, hetwelk een halve Duitfcht mijl van den berg Thabor af is In 1754. merkte steven schulz bij deze plaats op, dat de Arabiers dezelve een' tijd lang ingehad, en de inwooners verdreven hadden; maar nu gaf de Bevelhebber te Acca aan de Arabieren jaarlijks 500 Piasters, opdat zij van die plaats wegbleven en op deze wijze hoopte men, dat er zich weder inwooners zouden nederflaan. Van de voormalige Stad waren nog eenige puinhoopen voor handen. r

Dewijl van het Vlek Emmaus , dat de eenige plaats is, die luk as in zijn Euangelie nog meldt,

boven

(*) ii. Deel. m.Stuk. bladz. 1028. (t; Krdb^hr. Afiëm S. 473.