is toegevoegd aan je favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<5 AARDRIJIS-KÜNDE

boven Bladz. 164. reeds gefproken is, ftap ik over tot het Eudngelie van joënnes, om de plaatzen, daar deze Euangelist gewag v«m maakt, te befchouwen. — De eerfte is Beth- Abara over den Jordaan (*), alwaar joa'NNEs de Dooper, doopte. joSnn. I: 28. Ueze plaats verdient eene bijzondere overweging ; vooreerst , om de verschillende lezing , aizoo veele Handfchfiften hier Bcthanië lezen , waar aan zelfs de Ridder miCHAè'Lis in zoo verre de voorkeuze geeft, dat hij Bethanië gefield heeft in den Tekst van zijne vertaling des N. T. welk Bethanië dan wtl moet onderfcheiden worden van het bekende Bethanië bij Jerufalem; men befchuldigt den Kerkleeraar origenes, dat hij geen Bethanië over den Jordaan kennende, in de plaats daar van Beth-Abara gezet heeft, (f) — Ondertusfchen is er voor de thans gewoone lezing Beth-Abara nog veel te zeegen; origenes getuigt uitdruklijk, dat fommige Affchriften in zijnen tijd netter hadden Beth-Abara, dus heeft hij niet, op eigen gezag, deze lezing ingevoerd. — Men kent ook voltrekt geen Bethanië aan de overzijde van den Jordaan, maar wel een Bethbara richt. VII: 24. het woord Beth-abara betekent de plaats van èvèrtogt over eene rivier, een veir, nu hadt men in de daad zoodanige plaatzen, daar men den Jordaan overtrok, bij Jericho, en meer ten noorden, aan het zuiden, van de Galileefche zee, ook gewaagt

(*}ik zal hier eenen misdag aastekènen, aie boven iladz. 181. begaan is. alwaar men reg. ii. de woorden Bethbara. - bladz. 6. en 37-) geüeW « doen, en te Iiouden. atsofzeerniecftonden. , } ■

(t) mich ac t is Inl. in 't N. T. I. Deel. II. Sm. bladz. laoó. volgg.