is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEIDE INDIEN. 210

geeft tegenwoordig zo veel als in den beginne. 'Er zyn nog ryker Mynen bekend, welke dusdanig een ongeluk niet hebben ondergaan. Zodanig is, in betbyzonder, die van Potofi, in het zelfde gewest ontdekt, alwaar de Incas de Myn van Porco deeden bewerken.

Een Indiaan, met naame hualpa, welke, in den jaare 1545, eenige geitenhokken naajaagde, hieldt zich vast, om eene fcherpe rots te beklauteren, aan een boompje, wiens wortels hy uit den grond rukte, en die dus eene bedding zilvers vertoonden. De Indiaan bediende 'er zich van ten zynen eigen gebruike, en liet niet naa tot zynen fchat weder te keeren, zo dikmaals zyne behoefte of begeerlykheid hem daar toe noopte. De verandering , in zyne uitwendige omftandigheden voorgevallen, wierdt opgemerkt door zynen Landsman guanca, wien hy zyn geheim openbaarde. De twee vrienden wisten niet hoedanig hun geluk te genieten. Zy kreegen gefchil; de ondankbaare en onbefcheidene vertrouweling ontdekte alles aan zynen meester Villaroel, een Spanjaard in de nabuurfchap woonagtig. De Myn wierdt onderzogt en geopend. Men vondt 'er eene groote menigte in de nabuurfchap. De voornaamfte leggen aan den Noordkant van den berg, en haare ftrekking loopt Zuid- en Noordwaarts. De bekwaamfte lieden in Peru hebben waargenomen , dat dit in 't algemeen de ftrekking is der rykfte Mynen.

Het leedt niet lang, of het gebeurde te Potofi wierdt overal rugtbaar ; en wel haast zag men aan den voet des bergs eene ftad ten

voor-

VII.

BOEK.