is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

boek.

434 GESCHIEDENIS

ven met aandoeningen van vertederinge, verhaaien hunne verrigtingen met infchikkelykheid, en pryzen hunne deugden met verrukking. Zy worden recht overeinde ftaande begraaven, in een ronden kuil. Indien het een hoofd eens geflagts zy , worden zyne pluimaadjen, zyne halskraagen en wapens nevens hem begraaven. Wanneer eene Natie van woonplaatze verandert, gelyk dikmaals gebeurt, alleen met oogmerk om te veranderen, richt ieder Geflagt gedenkfteenen op, op het graf zyner aanzienlykfte overleedenen. Nimmer naderen zy deeze Gedenktekens van fmarte, zonder het aanheffen van een fchrikverwekkend gefchreeuw, niet ongelyk aan hetgeen , waar van de lucht, by het aangaan van den ftryd, weergalmt.

Belang noch eerzucht hebben de Braziliaanen immer den oorlog doen beginnen. De begeerte om hunne bloedverwanten of vrienden te wreeken, was, ten allen tyde, de beweegoorzaak hunner bloedigfte verdeeldheden. Hunne Opperhoofden, of, gelyk ze met meer regts genoemd worden, hunne Redenaars , zyn oude lieden, welke uitfpraak deen over de vyandlykheden, het teken geeven tot den optogt, en, geduurende het aanrukken op den vyand, geftadige betuigingen van een onverzoenelyken haat voortbrengen. Zelf houdt men zomtyds halte, tot het aanhooren van doldriftige redevoeringen , welke gantfche uuren lang zyn. Dit geeft waarfchynlykheid aan de Redevoeringen, by homerus en •de Romeinfche Gefchiedfchryvers te vinden; maar de ftemme der Legerhoofden wierdt

toen,