is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 GESCHIEDENIS

IX.

BOEK.

vangenen te maaken. Deezen worden gevoerd na het dorp des overwinnaars, alwaar zy, met ftaatelyken toeftel, geflagt en gegeeten worden. Het feest wordt lang uitgerekt; geduurende hetzelve, vermaanen de oude lieden de jongelingen om onverzaagde krygshelden te worden, en langs deezen weg den roem der Natie uit te breiden, om elkander op een zo eerlyk geregt dikwyls te kunnen onthaalen. Nogthans fpoort deeze gefteldheid op menfchenvleesch hen nimmer aan, om de zulken hunner vyanden te verflinden, welke in het gevegt zyn omgekoomen; de Braziliaanen bepaalen zich tot die geenen, welke leevendig in hunne handen gevallen, en met zekere plegtigheden gedood zyn. De wraak alleen fchynt een fmaaklyken faus te geeven aan een fpyze, van welke de Menschlykheid een afkeer heeft.

Het lot der krygsgevangenen heeft veelvuldige veranderingen ondergaan, naar gelang van de verfchillende tydperken der Reden. De befchaafdfte volken rantzoeneeren dezelven, wisfelen ze uit, of geeven ze te rug, wanneer de vrede een einde heeft gemaakt aan de vyandlykheden. De half-barbaarfche volken eigenen zich dezelven toe, en brengen ze in flaaverny. Het gros der Wilden Aagten ze, zonder hun ongemeene folteringen aan te doen. De wildfte der menfchen folteren, flagten en eeten ze op. Dit is hun Volksregt.

Ondertuslchen is de trek tot menfchenvleesch zomtyds de geneigdheid of ziekte, van welke eenigen, uit loutere grilligheid, zelf onder de zagtaartigfte Wilden , bevangen

wor-