is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

BOEK.

440 GESCHIEDENIS

goede üitflag vermeerderde het getal der vyanden van de Portugeezen, die, terwyl zy met de eene hand werkten, genoodzaakt waren zich met de andere hand te verdeedigen.

Soufa voerde geene genoegzaame benden aan, om den ftaat der zaaken van gedaante te doen veranderen. Door het bouwen van San-Salvador voorzag hy, in de'daad, de Volkplanting van een middelpunt; doch de eere, van haar te bevestigen, uit te breiden en waarlyk voordeelig voor het Vaderland te maaken, was bewaard voor de Jefuiten, welke hem verzelden. Deeze onverzaagde menfchen, wien de Godsdienst of de eerzucht altoos groote dingen heeft doen onderneemen, verfpreidden zich onder de Indiaanen. De zulken der zendelingen, die, uit haat voor den Portugeefchen naam, vermoord wierden , wierden fpoedig vervangen door anderen, die niets anders, dan de tedere naamen van vrede en liefde, in den mond hadden. Deeze grootmoedigheid verblufte de barbaaren, die nimmer hadden geweeten van vergeeven. Ongevoelig begonnen zy vertrouwen te ftellen in lieden, welke hen met geen ander oogmerk fcheenen op te zoeken, dan om hen gelukkig te maaken. Hunne verknogtheid aan de Zendelingen veranderde in drift. Wanneer een Jefuit onder de eene of andere Natie wierdt verwagt, liep de jonge manfchap hein in menigte te gemoet, zich verfchuilende in de bosfchen aan den weg geleegen. Op zyne aannadering, kwamen zy uit hunne fchuilplaatze ten voorfchyn, fpeelden pp hunne fluiten, floegen op hunne trommels,