is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. *i$

ring. De rymkunst bekoorde hen ; en nimmer fpraken zy, zeifin de ernftigfte zaaken, anders dan in vaerzen. Zy hadden' geene Tempels; maar alle morgens en avonden vergaderden zy aan den gemeenen weg of by eene fontein, om de opkoomende of de ondergaande Zon te aanbidden. Het gezigt zelf van het kleinfte vuur deedt alle hunne bezigheden ftaaken , en verhefce hunne aandoenlyke ziel tot de befchouwing van dat weldaadig geftarnte. In ftede van de lyken hunner dooden te verbranden , gelyk de Indiaanen de gewoonte hebben, leiden zy dezelve neder op zeer hooge torens, alwaar zy den roofvogelen tot fpyze dienden. Hunne ingenomenheid met de naavolgers van hunnen Godsdienst maakte hen niet ongevoelig voor de rampen van alle menfchen: edelmoediglyk kwamen zy hun te hulpe, en hunne weldaadigheid ftrekte zich uit zelf tot de dieren. Eene van hunne driftigfte neigingen was, flaaven te koopen , dezelven eene zorgvuldige opvoeding te geeven , en ze voorts in vryheid te herftellen. Hun getal, hunne eensgezindheid en rykdommen deeden hen zomtyds by de regeering verdagt worden ; doch nimmer konden deeze vooroordeelen lang beftendig zyn tegen het vreedzaam en geregeld gedrag van dit braaf volk. Alïeenlyk kon men het befchuldigen van eene walglyke morsfigheid, onder de fchynvertooningen van eene uitgezogte zindelykheid, en van het te veelvuldig gebruik van een dronkenmaakenden drank , aan hetzelve byzonder

eigen. Van zulk een aart waren de Parfis,

by hunne aankomst in de Indien. In deezen ftaat handhaafden zy zich, te midden der omO 4 wen-