is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%ï6 GESCHIEDENIS

wentelingen, welke de fchuilplaats, die zy verIcoozen hadden , zo dikmaals 'c onderfte boven keerden; zodanig zyn zy nog heden ten dage.

Hoe verre weeken de Mogollen af van deeze zuivere en ftrenge zeden ? Deeze Mahomethaanen zagen zich niet in het bezit van Suratte, of zy gingen aldaar in menigte te fcheep om Mekka te bezoeken, Veelen deezer Pelgrims floegen zich neder in de haven vóór de reize; en nog meer naa hunne wederkomst. De gerieflykheden des leevens, welke overvloediger waren in deeze vermaarde ftad, dan in het overige gedeelte des Ryks, lokten derwaarts eene menigte der aanzienlykften. Hunne dagen fleeten zy in werkeloosheid of in vermaaklykheden. De zorge om hunne ooghairen boogswyze te fcheertn , hun baard te fchikken , hunne nagels en den palm hunner handen te fchilderen , verfleet een gedeelte van den morgen. Het overige gedeelte van den tyd wierdt doorgebragt met paerdryden, *ooken , koffydrinken , zich te bewierooken, op bedden van roozen neder te leggen , luisteren na verdichte gefchiedenisfen , met het planten van flaapkruid, eene foort van tydverdryf, waarin zy onuitfpreekelyke bekoorlykheden vonden.

De feestmaalen , op welke deeze wellustige menfchen elkander dikmaals onthaalden , om de verveeling van een al te eentoonig leeven te verdryven , namen eenen aanvang met eene verbaazende verkwisting van ververfchingen , van fuikergebak en de uitgeleezenfte reukwerken. Betooningen Van fterkte of list, doorgaans door de JSengaaleezen uitgevoerd, volgden op deeze ftille