is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sïS GESCHIEDENIS

lyke bloedverwanten te bezoeken. De zelfde vryheid zouden de andere hebben kunnen genieten, indien zy niet hooger gefchat hadden de eere haarer zoonen , op eene byzondere wyze afhangende van het gevoelen , welk men van de wysheid hunner moederen hadt. Met veel zorgvuldigheid en tederheid voedden zy zeiven hen op, en fcheidden nooit van hun, zelf niet wanneer zy het vaderlyk huis verlieten.

Indien de pragt en gerieflykheden de plaats der iiefde konden bekleeden , zouden de Harems de bekooriykfte verblyfplaatzen geweest z>n. Alles wat flreelende gewaarwordingen kan veroorzaken , wierdt met eene overdaadige hand te werk gefield in deeze afzonderingen , ontoegankelyk voor mansperfoonen. Zelf hadt de hoogmoed der Mogollen vastgefteld, dat de vrouwen, welke aldaar een ftaatelyk bezoek afleiden , do eerfte maal kostbaare gefchenken zouden ontvangen , en telken maale een onthaal, verzeld van wellustigheden, aan deeze klimaaten eigen. De Europifche vrouwen , wier gemeenzaamheid met de andere fexe de Afiatifche vooroordeelen ergerde , en die, om deeze reden, geloofd wierden van veel laager ftamme te zyn gefprooten, hadden zelden eenen vryen toegang in deeze foort van heiligdom. Eene van haar , zeer bekend in Engeland om haare bekwaamheden, bevalligheden en geest van opmerkinge, genoot dit voorregt boven anderen. De voorrang, dien men aan Mevrouwe dra per gaf, ftelde haar in ftaat om alles te zien , en alles te onderzoeken. Zy befpeurde niet, in deeze ongelukkige fchepzels, welke als in gevangenis opgeflooten

leef-