is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN.

34ï

gehandhaafd worde. Door het beuzelagtigfte toeval kan dezelve in een oogenblik in veragting koomen. Eén opftand is 'er alleen noodig om een onverwagt bankeroet te veroorzaaken. De akelige gevolgen, welke die gebrek aan goede trouwe zou te wege brengen, gaan onze verbeelding te boven. Ziet daar het oogenblik, u aangeweezen, om u aan uwe volkplantingen te doen verklaaren, dat wil zeggen, aan u zeiven te verwekken , een onregtvaardigen, uitzinnigen en yerderflyken oorlog, Wat zal 'er van u worden, wanneer een aanmerkelyke tak van uwen koophandel zal afgehouwen zyn; wanneer gy een derde gedeelte uwer bezittingen zult verboren hebben; wanneer gy een of twee millioenen uwer landgenooten zult vermoord hebben; wanneer uwe vermogens uitgeput, uwe kooplieden bedorven, en uwe handwerkslieden tot den bedelzak gebragt zyn; wanneer uwe fchulden vermeerderd en uwe inkomften zullen verminderd zyn ? Let 'er op: vroeg of laat zal het bloed der Amerikaanen op uwe hoofden nederdaalen ; deszelfs plenging zal door uwe eigen handen gewroken worden. Dit oogenblik is niet verre.

Maar, zegt gy, het zyn Rebellen. Rebellen! Gii waarom ? omdat zy uwe flaaven niet willen zyn ? Een volk, dat onderworpen is aan den wille van een ander volk, 't welk naar goedvinden kan befehikken over zynen Regeeringsform, Wetten en Koophandel, het zelve naar welgevallen belasten, aan zyne nyverbeid paaien ftellen en dezelve door willekeurige bepaalingen aan den band leggen: dat is, in de daad, een flaafsch volk, en zyne flaaverny is onduldelyker, dan die het onder eenen dwinY 3 geland