is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der BEIDE INDIEN. 343

vergeleeken worden. Deeze redenen hebt gy uwen dwingelanden onder 't oog gebragt; en wy houden ze u thans voor ten behoeve van uwe Volkplanters!

De grond, dien zy bemoonen, is de onze. De uwe! dus noemt gy denzelven , omdat gy dien overweldigd hebt. Maar het zy zo. Gebiedt niet het vergunnings-oktrooi ulieden, de Amerikaanen als uwe land^enooten te behandelen ? Doet gy dat ? Maar is 't hier wel te doen om vergunningen van oktrooien , welke iets wegfchenken waarvan men geen meester is, 't geen men derhalven geen regt heeft te fchenken aan een handvol zwakke menfchen, door de omftandigheden genoodzaakt om iets ten gefchenke te ontvangen, 't geen, volgens het regt der Natuure , hun toebehoort. Ei, daarenboven, zyn de naaneeven, welke heden ten dage leeven , geroepen by een verdrag, welk hunne voorvaders getekend hebben ? Erkent dan de waarheid van dit beginzel, of herroept de makoomelingen van jacobus den II. Wat regt, vraagen de Amerikaanen , hebt gy gehad om hem te verdryven, 't geen wy niet hebben om ons van u af te zonderen? en wat zult gy hun antwoorden?

Het zyn ondarikbaaren: wy zyn hunne Jiigters; wy zyn hunne beschermers geweest; wy hebben ons voor hun in fchulden geftooken. Zegt, voor u zeiven zo veel en nog meer dan voor hun. Indien gy hunne belcherming op u hebt genomen, het is omdat gy de befcherming van den Sultan van Conftantinopole op u zoudt genomen hebben, indien uw eerzucht of uw belang zulks gevorderd hadden. Maar hebben zy hunne fchulden niet beY 4 t taald,