is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over het gebed des heeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DÉ EERSTE BEDE. 73

Enneren. Wy vinden ook in onze lotgevallen zeer veel, dat onze gedachten kan opleiden tot den hoogen God, die dezelve met wysheid en goedheid beftuurt, die ons weldoet, zegent, in gevaaren byftaat , en van wederwaardigheden ons bevrydt. Daarby hebben wy de Heilige Schrift, dat dierbaar gefchenk van den hemerfehen Vader; het geen ons het duidelykst onderricht geeft, zo. wel aangaande God en zyne volkomenheden, als nopens de verheerlyking, welke wy Hem verver Gehuldigd zyn. En buiten dat worden wy op zekere tyden nog in den Godsdienst onderwezen, zo dat het voor ons geheel onverantwoordelyk zou zyn , wanneer wy onszelven de groote vraag, wie en wat God is, en hoe wy Hem verëeren moeten, niet konden beantwoorden. Want indien P au lus van de Heidenen reeds beweert, dat zy niet te verontfehuldigen waren, daar zy God uit de natuur niet hadden leeren kennen , hoe veel meer geldt dat dan van ons, die nog daarenboven de Heilige Schrift in handen hebben ?

Wanneer het verder waar is, dat wy ieder gebed om een weldaad, die ons gewichtig en wenfchenswaardig is, —en is zy dit niet, dan mogen

wy er niet om bidden wanneer het waar is,

dat wy een ieder gebed van dezen aard te gelyk ook als eenen eisch befchouwen moeten, om dat alles te doen, wat wy naar ons vermogen doen kunnen , om onzen wensch vervuld te krygen: dan begrypt gy ligt, myne waardfte vrienden!, dat zulk een, die de eerfte Bede van het onze l'aE j der