is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van de godsdienstige gevoelens der eerste christenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1S8 Ebioniten.

Symmachus zoude insgelyks een Ebionit zyn geweeft, van welken wy mede eene overzetting des O. Teftaments hebben. (/) Doch de zaak is nog zeer twyfdagtig. Nicephorus zegt, hy ware een Samaritaan geweeft, dewelke, toen hy by zyn geloofsgenooten zyn oogmerk niet hadt kunnen bereiken, tot de Jooden' overgegaan ware: van dezen zy hy tot de Ebioniten overgegaan; hier hebbe hy eene verklaaring over Mattheus Euangelie opgefteld, om de grondftellingen zyner Gezindte te verdedigen. Origenes zegt, hy hebbe van eene vrouw deze uitlegging gekreegen. Doch Nicephorus heeft , het geen hy hier zegt,ongetwyfeld uit Eusebius ontleend ; maar aan deszelfs woorden hegt Valesius eenen heel anderen zin, beweerende naamlyk, dat hy het echte Euangelie van Mattheus betwift hebbe , om het onechte der Ebioniten in aanzien te brengen. O) Hieronymus weêrfpreekt zig zelf: nu eens noemt hy hem een' Jood; (yèj dan een' joodfchgezinde Christen, (o) dan weêr een' Ebionit. (p) Uit dit gevoelen, dat Symmachus een aanhanger van het Ebio-

ni-

(/) Euseb. hift. eccl. lib. 6. cap. 17. Hieronym. cacal. fcriptor. eccl. pag. 54. Nicephor. hift. eccl. lib. 5. cap. 21. 12. Epiphan. de ponderib. & menfur. pag. 172. Abbas Urspergenfis pag. 72. Prateoeus elench. ha;ref. pag. 754. Baumgarten uittrekz. uit de Kerkhift. Deel 2. afd. 2. § 133. (Floogd.) Eusebii demonftr. Euangel. lib. 7. cap. 1.

(tn) Ittig de hsrefiarch. feft. I. cap 5, pag. 72.

(») Praifat. comment. in Daniël.

(0) Prafat. in Job.

(ƒ>) Comment. in Habacuc III.