is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van de godsdienstige gevoelens der eerste christenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Deel. I. Hoofd. I. Afdeel. IV. Stuk. 189

nitifch leerftelzel zoude geweeft zyn, vloeit onmiddelyk dit, het welk de Ouden eenpaariglyk beweeren, dat de Ebioniten ook Symmachianen genoemd waren ; (?) doch welk gevoelen de laatere weêrfpreeken. (r) Maar ook de Nazareers wierden Symmachianen genoemd. Of zyn de Symmachianen van rnilastrius en Augustinus daarom onderfcheiden, om dat de één van Nazareers, en de ander van Ebioniten fpreekt ? Daarenboven leefde Symmachus te laat, dan dat de Ebioniten naar hem een' naam zouden gekreegen hebben: onder Keizer Severus, zegt Epiphanius; (j) maar Cave fielt hem in het jaar 201. (f)

Volgens het voorgeeven van zommigen zouTheodotion , de derde Overzetter des O. Teftaments, mede een Ebionit geweeft zyn. (w) Doch dit is alleszins onzeker, en hy moet, met meerder recht, onder de Ongeloovigen en vyanden van den Godsdienft gefteld worden, (x)

He-

(?) Ambrofius in libro fpurio comment. in Gal. Tom. II. opp. pag. 209. Augüstin. contr. Fauft. lib. 19. cap. 4. conti\ Crefcon. lib. 1. cap. 31. Valesii nota; ad Eufeb. lib. 6. cap. 17.

(r) Modi de biblior. verfion. orig. pag. 585. Faericii not. ad Philaftr. pag. 125.

(5) De ponder. & menfur. cap. 16. (/) Defcript. ecclef. fect. III.

(«) Hieronym. comment in Dan. T. 4. pag. 498. Baumgarten uittrekzel Deel 2. afd. 2. § 123. (Hoogd.) Epiphan. de ponderib. & menfur. cap. 17. Hodius de bibiior. verfion. original. lib. 3. part. 1. cap. 1.

(*) Carpzoy. crit. S. V. T. pag. 560.