is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbereidzelen tot verklaaring en eene schetswyze opheldering van Salomons Prediker.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN PREDIKER. 231

Hoofdd. VII.

vs. 2a. vs. U.

drukking eenen wyzen ligtelyk vervoeren kan. Want wat brengt, in zulk een geval, zyn oordeel en gemoedsbeweeging in verwarring? — Wanneer hy, gelyk Afaf en anderen, hiertoe vervalt,

/. dan , vooreerst, neemt hy, op dien tyd, zyn ongeval en de boosheid zyner beledigers meer in aanmerking, dan wel het hoog beftuur van Hem, die alles regeerden voor hun, die hem vreezen, het kwaad, dat hen overkomt, ten zegen doet gedyen.

i. Trouwens, bet einde eenes;

dings is beter dan zyn beginzel. De|

voltoojing van eenig werk is beter dan deszelfs aanvang, om dat het oogmerk dan bereikt is. En vermits God de volmaaking van zyn volk beoogt, en alles fchoon maakt op zynen tyd, zoo kan 't niet anders, of het onheil,dat den wyzen bejegent,ook door de boosheid van anderen, moet hem, by de uitkomst , ten voordeele verftrekken.

ii. En hieruit blykt de waarheid van 't geen de Prediker allernaauwst met deeze uitfpraak verbindt, een langmoedige is beter dan een hoogmoedige. „ Een „ langmoedige , die niet haastig oordeelt, „ niet onbedachtzaam vooruitloopt, niet fchie„ lyk beroerd wordt, maar geduldig zynen

P 4 » tyd

iy most >p het einle zien,

lydzaamheid beoefenen