is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vijfde en drie volgende hoofdstukken uit Paulus brief aan de Romeinen, verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«>8 VERKLAAR ING over het

Wat de woorden beduiden, Gij lieden zijt niet in het vleesch, maar in den Geest, is klaar, uit het geen wij gezegd hebben over het voorige vs. Doch de woorden, die volgen in het overige van dit vs., hebben meer opheldering noodig. Hij fpreekt in dezelve van der geloovigen onderwerping aan den invloed van den H. Gsest , zoo als die voortvloeit uit deszelfs inwooning in hun. Desaangaande zegt hij, volgends de vertaaling der Onzen: Gij lieden zijt niet in het vleesch, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont.

Zoo men zig aan de overzetting der Onzen houdt, met betrekking tot het Griekfche woordjen, ti7rs§, het geen zij vertaald hebben door zo anders, fpreekt Paulus hier twijffelachtig, nopens der geloovigen deelgenootfchap aan de inwooninge des Geestesj en even daar door, nopens de waarheid van hunnen genadeftaat. Het geen zeer vreemd voorkomt,daar de Apostel, in het voorige van deezen brief, overal met zoo veel verzekerdheid zig uitlaat, omtrent der Romeinen geloofsgemeenfchap met Christus. Men zie in het bijzonder Hoofdftuk VI: vs. 12. tot het einde.

Buiten twijffel moeten wij hier hunne vertaaling verlaaten , en het gemelde griekfche ■woordjen door naardien, of nademaal, overzetten. Op de meeste plaatzen van het N. T.,

daar