is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der wiskunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDE. I. Deel. I. Boek.

3?

nooit geen meefter gehad te hebben; maar dat hy veel beter zoude gedaan hebben een meefter te verkiezen, om eenige lesfen in de Meetkunde van denzelveu teontfangen, dan dezelve verdacht te willen maaken : hy voegt 'er eindelyk nog by, dat dit heilzaam onderwys hem voor eene groote belagchelykheid zoude beveiligd hebben (w). Het zy my vergund hier aan te merken , dat eene byna gelyke beweegreden de meefte Wysgeeren der Schoole tegen de Studie der Wiskunde wederfpannig maakte, en het is nog de zelfde reden, welke eenige hedendaagfche Wysgeeren, beminnaars van zodanige Opftellen, met behulp van welken men alles ten naafte by, en niets in 't byzonder en met naauwkeurigheid verklaart, tegen de grondige Meetkunde en haare roepas, ftng op de Natuurkunde doet opfhan. Deeze Weetenfchappen bragten de zwakheid der Natuurkunde van de eerften aan den dag , en de Meetkunde is de geesfsl van die natuurkundige Romans, het voorwerp van de toegeevendheden der laarften. Ik zwyge van de vonnisfen, door fommige Keizers tegen

(w) Men ziet uit eene andere plaats van Cicero (Acad. quefi. ïib. 2.), dat het Epicurus gelukt was een zekeren Polyanus, die voor een goed Wiskundige gehouden was, en naderhand beweerde dat de Meetkunde flegts in eene aanëenfchakeling vaa verdichifelen beftont, tot zyne gevoelens over te haaien. Het is zeer mogelyk,dat deeze Polyanns als bedreeven in de Wiskunde gehouden is, zonder eene meer dan middehnaatige kundigheid in dezelve te bezitten, en het kan nog zeer wel zyn, dat een bekwaam Wiskundige tot een dwaaze opvatting overilaat. Maar al voegde men by dit voorbeeld, dat van den Ridder de Meré, die zich, in een brief aan den Heer Pafcal, voor een Meet. kundigen van den eerften rang uitgeeft, (Bayle, Dift. art. Zenon de Sidon; Lettres du Chev. de Meré, num. 19) en de bewyzen van den Heer Pafcal, en de Meetkunde, voor valfch verklaart, zullen zodanige redenen nog niets tegen de Wiskunde bewyzen; men zou of meer diergelyke voorbeelden moeten heb. ben van bekwaame Wiskundigen , die van de Wiskunde waren afgeftapt, na het zwak derzelve doorgrond te hebben , of tegenwerpingen, die, ten minften in klaarblyklykhéid, de gronden, waar op de Meetkunde gevelligd is, evenaarden»

e3