is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaklijke verklaaring van eenige uitgezochte schriftuurplaatsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JËRÏÏjilAS II. VS. 3!. S55

san hüti betoonde goede gezindheid omtrent , en goeddaadigheid aan hun, zoo fchandelijk verfmaaddë. — Zij geeft ons een tafereel van het fhood, ondankbaar, redenloos, en uitzinnig gedrag dezes völks omtrerit den Heere; Waar door zij God tot wraake over hen tergden, en zij zeiven oörzaaken van hun verderf werden *— nicttegenftaande de goede God heli, doof alle middelen vart goedheid en liefde, op den rechten weg tot hun heil geleid had. Ik zie dit dikwerf aan, als een fchoon beeld van Gods handelingen met ons, die even zondige Adamskinderen Zijn, gelijk dit volk was; en van de wijze, hoedaahig wij ook, gelijk de Jooden, even redenloos j rot onze bëfchaamirg en verderf 4 óns jegens God — die wegens zijne goeddaadigheid aart ons, waardig was, Hem te lieven en te gehoorzaamen ■— gedraagen.

Hebbe ik deze Stoffe eenmaal, niet eerieh bijZonderen zégen , door Jefus Geest en genade , op' zekeren Bededag gepredikt; ik dacnt', ze was waardig, in dezen Bundel geplaatst te worden; — de Heer mogt het leezen daar van, nog met zijrten bijzondefen Zegen békroonén. Te meer, naardien wij uit dit gedrag en deze voordaad van God, overtuigend kunnen leereft, hOedaanig wij onszelven , en Nederlands volk, moeten brengen tot overtuiging der waarheid.

Laat mij het opmerkelijke in deze Godiijke Aanfpraak, in verband voordraagen, tot ons nut; zonder mij met eene verklaaring der bijzondere ftukken beezig te houden. Wilde ik dit doen; ik hadde dan mijne Leerredenen over deze Godiijke P ü.t-