is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de rachitis of Engelsche ziekte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Van den Aart

houden) van die Ziekten, welken meest met dezelve overeenkomen, eigenaarcig onderfcheiden is.

De Engelfche Ziekte heeft de meeste overeenkomst met eene foort van Uitteëringen, welke den jongen kinderen eene langzame kwijning en doorgaands den dood veroorzaakt; doch uit de

navolgende bijzonderheden zal de verfchillende geaartheid dier Ziekten duidelijk genoeg blijken.

Voor eerst: de Engelfche Ziekte is nooit aangeboren, hec geen van de Teering QMarasmus) niet altijd doorgaat. ,—. Meermalen zag ik een kind dit gebrek ter waereld brengen, en daar door fukkelende fterven.

Ten tweeden: Beiden behooren zij op de lijst van die der Kinderen; maar dikwerf be/peurt men de beginfels der Teering' reeds zeer kort na de geboorte; doch de eerde blijkbare teekens der Engelfche Ziekte verneemt men zelden voor het einde des eerften Jaars. — De Teering verfchijnt bij veelen na het derde jaar en later; doch bijna nooit vertoont de Engelfche Ziekte zig als dan, in hare eerfte verfchijning.

Ten derden: Beider oorzaken, teekenen, toevallen, gevolgen, gronden van voorzegging', voorkoming' en geneeswijze, zijn, in veele opzigten , zeer onderfcheiden, gelijk in het vervolg, met opzet, zal bewezen worden.

Een