is toegevoegd aan uw favorieten.

Proef eener elektrische natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelven in veelerleien opzichten overeen: alleen zegt zijn Ed. dat de lucht altijd ftellig geëlektrizeerd is; het welk egter met 's mans eigene proefondervindingen fchijnt te ftrijden.

Eer wij van dit onderwerp afftappen, merken wij nog aan: dat de elektrifche vonken, getrokken uit de koord van den vlieger of eenigen afgezonderden geleider, met dezelve verbonden, ongemeen fteekende zijn, en meer gelijkenen naar den fchok eener Leidfche fles, dan naar eene vonk uit den eerftcn geleider van een elektrizeer-werktuig getrokken, Den fchok gevoelt men gewoonlijk

door het gantfche lichaam; maar, inzonderheid, bij den hiel, in den zo genoemden tendo Achillü, Zou de reede hier van ook te zoeken zijn in den weêrftand, welke de elektrieke vloeiftof ontmoet in het doorloopen van dezen trekker, die, wegens zijne meer opeengeperfte vezeldraaden een minder bekwaam geleider is, dan de vaten en vleesachtige deelen van ons lichaam ?

TfPEEDE BTLAAG OFER HET NOORDERLICHT, DE WATERHOOS, DWARLWIND, EN STAARTSTARREN.

I. HET NOORDERLICHT.

De vorderingen, in de elektrifche natuurkunde zedert korten tijd gedaan, hebben ons niet alleen de waare oorzaak des blixems doen opfpooren :