is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. IV. deel. (Kennemerland.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DE NEDERLANDSCHE STAD- en

ontlastings-fluis, die den mam van Wcerder Jluis draagt, om datzij d'ior de ftad Weerden onderhouden wordt: van de drie andere Huizen, worden twee door het gemeene Land van Rhijnland en de derde door de ftad Haarlem onderhouden, fchoon Rhijnland in 't gemeen er de beheering over heeft, en ook da fluiswachters aanftelt. Deeze Huizen zijn waardig bezichtigd te worden wegens haare fteikte, (die ook hoognod'g is, daar zij een genoegzaam geweld van water moeten keeren,) en de bijzondere juistheid waarmede zij, hoogstloflijk, onderhouden Worden.

STICHTING en GROOTTE.

Wegens de ftichting of aanleg des Dorps of van 't Ambacht* hebben wij niets anders kunnen ontdekken, dan dat door het kagen van den dam en fluis in het laatst voorgaand artijkel' vermeld, de omtrek a'daar bekwaam , of beter gefchikt ter bewoon n ge geworden zal weezen, en waarvan men dan ook gebruik gem akt zal hebben : voor niet onwaarfchijnelijk houdt men het, dat de arbeiders die den dam en fluis hebben moeten leggen, zig aldaar, gemaks halven, zullen hebben nedergezet, en varï tijd tot tijd tot een buurt- en dorp-gemeente vermeerderd zullen weezen; doch dit zal onzen leezer zekerlijk niet voor zeer aanneemelijk voorkomen, wsnneer hij verder leest: dat Koning Wille m, in den j.-are 1256, aan de kerk te Spaarendam reeds Ziin wapen , op één der kerkglazen gefchüderd , gefchonken beeft: in 1253 z;jn de dam en Huis gelegd, en in 125Ö, werd het gezegde g^fchenk aan de kerk gedaan, des zoude in kïeine 3 jairen, het voorgemelde gehucht, 'of de buurt der arbeideren, tot een dorp met een kerk aangegroeid moeten weczen, dat' in de daal, niet zeer waarfchijhelijk i?.

Wat de groette betreft, volgends de oude quolferen der verpondingen zouden onder Spaarendam niet meer behooren dan 265-' morgen en jjco roeden lands;mondl?ngfche berichten, ter plaatfe