is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver [...]. Deel VI. (Het Land van Voorne en Putten, Overflaque, Portugal, etc.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOR P -BES CHR Y V ER. (Goedereide,.)' Jj

benevens 161 Huizen en i Koorenmoolen; in den Jaare 1745 wierd bet getal der Huizen niet hooger danriö, en dat der Ingezetenen op 350 Perfoonen buiten de Kindaren b-neden de 4. Jaaren, opgeven, volgens onze jongfte Volkstelling van den Jaare 1795 kan men opmaaken dal het getal der Huizen niet. verminderd moet zyn, alzo he,t getal der. Inwoonders te dier. tyd op 694 werd bepaald..

Bat Goede - Rheette voorheen veel Grooter en Volkryker moet geweest zyn is onbetwistbaar, wy hebben*.in de Oude Schriften onder,anderen noch aantekeningen gevonden, volgens welke het biykt dat voorheen niemand mtt eeni-. ge Wagens door een Straat of Steeg binnen deze Stad ryden.le , mogt vertoeven of ftilftaan , noch eenige Paarden aan een Stoep binden , qm de Pafagie, te beletten.,; ook was voorheen deeze Stad met een fterke Muur omringt en kon door 5 Poorten , waar van men de overblyffelen-. nog zien kan , werden afgeflooten ; in tien Jaare 3428 wierd de Stad met Vesting werken voorzien en in ftaaj van Defencie gebragt , en daar in onderhouden; vervolgens wierd dezelve onder de Stemgerechtigde Steeden van. Holland gebragt , en. hunne Gecommitteerdens als zodaanjg ter Dagvaard befchrceven; dan dit is uit hoofde van het onvermogen waar in de Stad Goede. Rheeie, zich te dier tyd bevond, van den Jaare 1609 tot in den Jaare 1609 opgehouden ; ten welken tyde de Gecommitteerdens der. Goede Rheede weder, ter Dagvaard; verfcheenen. zyn; het geen ons alles in ons gevoelen dat deeze Stad voorheen veel grooter en aanzienelyker, als tegenwoordig is geweest, verft erkc.

De Stad legt zo als.wy reeds hier bovengezegd hebben,, «rca een hak uur van het Haavenhoofd verwyderd, en is in verfcheide welgeregelde Straaten verdeeld; de Huizen waas., onder eenige voornaamen , zyn meest al van een goedq Bouworder"; buiten in den omtrek der Stad vind men veft A 3