is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. II?

§. CCCCLXXXVIII. De vereenigde gewesten volgden die zelve grondregelen van ftaat, zij wisten, zoo Philips met Engeland en'Frankrijk vreede maakte, zij dan weer fpoedig onder de Spaanfche opperheerfchappij gebragt ftonden te worden, hierom gaven zij aan Engeland en Frankrijk een onderftand, juist gefchikt om den oorlog fleepende te houden, te meer alzoo verftandige ftaatkundigen wel voorzaagen, dat Spanje zich zeiven door der oorlog moest afmatten, dat hij eindelijk volftrekt onmagtig ftond te worden, om eenig vorst, koningrijk of gemeenebest te kunnen beoorloogen, te meer wijl hem telkens zulke gevoelige flagen tei Zee werden toegebragt, zoo dat al'de fchatten uit de nieuwe waereld niet toereikende waren, om zijn geleede verliezen te herftellen, of aan Philips zijn heerschzugtige oogmerken te voldoen. Hier kwam noch bij het verlies zijner beste veldheeren, en een flegt beftuur van geldmiddelen , alzoo men reekende dat van de tien ducaaten die de koning uit Spanje overmaakte, er gemeenlijk zeven onder de handen zijner dienaars verfmolten, en bij de monstering wierden er vier voor een man betaaldDus is het niet teverwonderen,daterzoo dikwijlsbij wanbetaaling gevaarlijke muiterije onder de Spaanfche troepen ontftonden, en van daar ook dat Philips geen meerder magt te veld kon brengen. Hoe verftandig en ftaatkundig deeze vorst zich in veele opzichten gedroeg, had hij het gebrek van op één pas of tijd, te veel ftaatkundige ontwerpen te H 3

XI.

HOOFDST. OPKOMST.