is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONEINDIGHEID, enz. Wi Vefh. £25

%. XXII. Het zelfde moeten wy oök ftellen eene waarheid te zyn omtrent alle onze medefchep zelen, onder welken wy geene, in redelyke vermogens boven ons uitmuntende, dan de Engelen j met"volle zekerheid kennen. Deezen, alhoewel Zf\ •tfelyk buiteri twyfel is, veel van God en zyne Volmaaktheden kennen,dat ons hier verborgen blyft, en veel meer van den zamenhang der Goddelyke dingen konnen doorzien, dat ons onbegrypelyk is, ja in Gods Werken eh wegen veelzins het Godebetamelyke en Godverheerlykende klaar befchou wen, waarin wy zoo duifter zyn , waarover wy zoc dikwyls ons vruchteloos 't hoofd moeten breeken en waarin wy enkele diepteh, ohoplosbaare raad zeis, en geheimen ontmoeten. Deezen echter ztillet altoos van het volmaakte begrypen van God,- it even zoo verren afïland, als de menfchen, afbly ven: want die afftand, öf *é onderfcheid .tufTcliei den oneindigen en het eindige,' altoos blyvende kan door geen maare of trappen bepaald worder Schoon zy verhevener kennis en wysheid bove het geflach'té der menfchen bezitten , Zullen z echter ook in kennis en wysheid gedurig toenc men, waarvoor zy, uit aanmerking van hunne eir dige natuur, vatbaar zyn: maar nooit tot dat eind óf üiterftè komen, dat zy God, zoo als Hy zre zei ven kent, kennen, of ten vollen den Öribegf; pelyken begrypen zouden. Zy waren voor eene langen reeks van eeuwen, ja zelf van de grondleging der weereld af, reeds bcgunftigd niet de opei baring van de aanbiddelyke geheimen van het wei P d

Ook voor deH. Engelen.

1

1 I

i i

i f

e'

hf

n

r. 1-

k