is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER GODS

Het aanbidden in Waarbeid.

van God , die Heilige Geeft, dien Gods Zoon verworven heeft, hem daartoe te hulp kome en bewerke : noodig, dat hy om dien Geeft ernftig tot God fmeeke en bidde, ten einde hy dat dierbaard gefchenk eener milde Algenoegzaamheid mooge deelachtig worden i dat hy in eene levendige kennis van zyne onmacht en onwaardigheid dien Geeft zoeke, en inroepe, dat die zyn Verftand verlichte, in zyn hart de liefde Gods nadruklyk uitftorte, de vertrooftingen Gods hem doe ondervinden, zyne hartstochten betamelyk beftuure, en op eene Gode behaaglyke wyze hem doe werkzaam zyn in den zaaligen liefdedienft van God, ter navolging van dat heiligt! en volmaakte voorbeeld, tot grootmaaking en heerlykheid van dien nooit volpreezenen Naam.

§. XXXV. Dit dienen van God door en in den Geeft moet ook, gelyk de Goddelyke Leermeefter het nader bepaald, gefchieden*'» Waarheid,over-' eenkomftig met den eifch en inhoud van het woord der waarheid , in het welke God een volmaakt voorfchrift van de wyze, hoe zondaren Hem welbehaaglyk dienen zullen, heeft gegeeven. Dit getuignis van God moet met een volle toeftemming van ons oordeel, en dus in het geloove omhelsd worden, daarvan moet de liefde der waarheid getuignis geeven , en deeze met de waarheid zich verenigende , doet den menfch in de waarheid wandelen, en in waarheid God dienen. Hieruit vloeit dan, dathy oprechtelyk, zonder de minfte geveinsdheid , God diene, terwyl de inwendige