is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELYKHEID. VIL Verb. 79

ge gevoelens van zynen Geeft, en de waare gefteldheid van zyn hart, overeenftemmen met zyne uitwendige Godsdienftige verrichtingen, waarin hy niet enkel uit gewoonte, niet op eene bygelovige wyze, niet zonder hart en geeft, maar met betamelyke indrukken van God, te werk gaat : overtuigd , dat God het ren hoogften waardig is, dat het onze onlosmaakelyke plicht zy, Hem te dienen naar zynen Wit, en tot zyne eer te zyn.

§. XXXVt. Deeze dingen meenen wy, dat niet byzyden het oogmerk van den Heiland zyn, toen Hy , tot onderricht der Samaritaanfche, gewaagde van God te dienen in geeft en waarheid. En in zoo verre, als wy nu kortelyk dat ftuk hebben toegelicht, legt hier in eene algemeene waarheid, een plicht voor alle gelovigen , en ten allen ty-

den waarteneemen. ■ Doch gemerkt de Vrouw

zich in haare Zamenfpraak met den Heer had uitgelaaten over verfchil ftukken tuflèn den Joodfchen Godsdienft,en dien van de Samaritaanen : en de Heer zich ook op de redenen van de Vrouw in zoo verre daarover had uitgelaaten , dat Hy aanleiding kreeg, om haar den beften Godsdienft, voor welken die van lood en Samaritaan moeft wyken, aantepryzen, een Godsdienft, die nu ftond ingevoerd te worden , die by uitnemenheid de Goddelyke goedkeuring wegdroeg, dien de Heer hier voorftelt als een aanbidden van Godin geeft en waarheid ; zoo valt het natuurlyk te denken, dat 'er noch wat nyzonders in deeze uitdrukking bedoeld zy. Te weeten , die manier om God te dienen,

die

Dvereen-

comltig len aa>d Ier nieuwe unshouüiig-