is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W Y S H E ï D. X. Ferk 35$

ren , die doorgaans by de meer neederdaalende diepte befpeurd wordt fterker te zyn, die haar tot het draagén en doen dryven van de grootfte lafteti te bekwaamer maakt, en haare waateren, meteenigzins bittere peekei genoegzaam voorzien, voor

het verderf moet bewaaren: haare geftaa-

dige beweegingen, het zy van haare himmerrufteri^ de golven, het zy de ftrooming, waardoor zy eri van 't Ooil ten Weften , en van de beide poöleri naar de middellyn bevonden wórdt haare vaart të hebben, het zy die door de bekende èbbe en vloed telkens geziert wordt : beweegingen , die behalveh andere einden, ook dienen om voor het verderf i Waaraan de ftilftaande waateren onderheevig zyn,

den Oceaan te beveiligen: Deeze is het ver-

blyf, en leeven Vah ontelbaare viffchèh en andere zwemmende dieren, bekwaam tót de fcheepvaart, om daardoor den koophandel , als meede andere belangen en ontelbaare gerieflykheden van het menfchelyk leeven te bevorderen , toereikende, oni door haare uitdampingen den genoegzaamen zeegen aan het aardryk uitteleeveren : dit woedend element , dat door zyne eigene beweeging ruftelöos voortgaat , door de ftormende winden aangevoerd, zooonftuimig is, en doörzynevreeslyke woede alles fchynt te zullen verflinden, vindt echter in 't lofle zand zynen tegenftand , waarin alle deszelfs kracht gebroken Wordt.

Alle deeze byzonderheden zyn Overtuigende bewyzen voor de Wysheid van den Schepper, dié tot zyne einden de waateren voortbracht, met haaZ 2 re