is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDHEID. XIV. Verh. 445

welken Hy geen vlek of rimpel bemerkt: zy zyn volmaakt in Kriftus. Hy aanlchouwt met goedkeuring dat goede, het welk zyne Liefde-handen in hun gelegd hebben , Hy verluftigt zich heiliglyk in zyn eigen werk. 'Zy zyn de heiligen en heerlykén op aarde, in de welken al zyn luft isZy zyn eene fierlyke kroon in de hand des Heeren , ende een koninglyke hoed in de hand van hunnen God.

En deeze zyne L'efde van welbehaagen in hun doet Hy hun ook ontwaar worden, door hen met nieuwe goedei tie ren heden telkens te begunftigen, en met heuchelykfte zegeningen te verblyden, waarby zy weeten kunnen , dac zy by God in gunft ftaan , en de voorwerpen van zyne Liefde zyn. Hy gedenkt hunner naar het welbehagen tot zyn volk , Hy bezoekt hen met zyn heil, op dat zy aanfehouwen het goede zyner uitverkorenen , op dat zy zich verblyden met de blydfchap van zyn volk , ende roemen met zyn erfdeel. Want de HEER heeft een welgevallen aan zyn volk , Hy zal de zachtmoedigen verfieren met heil Bat zyne gunftgenooten van vreugde opfpringen om die eere , d(tt zy juichen op hunne leegers. Be verheffingen Gods zullen in hunne keelen zyn.

GODS