is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a48 OVER GODS

of eene afweezigheid naar Gods Weezen van de* zelve : zy geefc flechts te kennen eene meerdere of langerduurende werking van God op de tweede oorzaaken , van welken Hy zich bedient, om zyn oogmerk te bereiken. Hy is niet minder naar zyn Weezen tegenwoordig, wanneer Hy op de middelen tot verkryging van zyn einde (trekkende werkt, als wanneer Hy buiten zulken zyn voorneemen uitvoert; wanneer Hy de fchepzelen doet werken naar derzelver natuurlyke krachten, en volgens den gewoonen loop en de wetten hunner werkingen , dan wanneer Hy op eene buitengewoone wyze hen doet werken , om eene uitwerking die bovep de krachten van 't fchepzel gaat, daaneltellen. God is derhalven , het zy onmiddelyk , het zy middelbaar, naar zyn Weezen tegenwoordig, (d)

§. XI.

Cd) Tot beveiliging en opheldering van het gezegde voeg ik hierby de fraaije gedachten van eenen fchrandereu Godgeleerden , J. L- Fabritius Medit. de Symbol, vifwtie Dei. Opp. P- 148- " Nademaal Gods natuur on. „ meetelyk , en door geenerlei bepalingen omfchreven „ is, zoo is Hy by alle tegenwoordig , ende niet verre „ van een iegelyk onzer, Hand. XV11. 25. Want Hy

die van niemand verre is, is ook omtrent allen tegen„ wpordig : tegenwoordig nameiyk naar zyn Weezen, 31 of zakelyk. Maar dewyl Gods natuur allerwerk-

zaamft, ja loutere werkzaamheid is, zoo is Hy ner„ gens leedig of werkeloos. Hy werkt overal daar Hy „ is. Overal , by gevolg , daar Hy naar zyn Weezen

tegenwoordig is, is Hy ook tegenwoordig door zyne „ uitwerkingen. —Ondertutlcnen , alhoewel Hy

„ over