is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALOMTEGENWOORDÏGH. XVII Verh. 949

§. XL Alvorens wy hiervan aftrappen, melden! wy noch een en ander als in 'c voorby gaan, het j geene als een gevolg uit het reeds gezegde kan worden aangemerkt.

Q 5 Het

„ overal zynde , ook overal werkt, werkt Hy echter

„ niet overal het zelfde, noch cp dezelfde w>ze.

„ Hy is wel als de Bewindhebber en Belluwrdcr van al„ les, door zyne Voorzienigheid en zyn bewind, om„ trent alle dingen tegenwoordig, dewyl Hy alles 011„ derhoudt, ende alles in allen werkt: zynde degrond-

(lag deezer tegenwoordigheid in de ncouzaakelyke en „ vollhekte af hangelykheid eenes fchepzels van den „ Schepper gelegen : waaruil volgt dat overal waar een „ fchepzel is, aldaar ook noodzakeiyk de Schepper, de „ Onderhouder, de Beftuurder en Bewindhebber, God

„ namelyk, tegenwoordig zy. Maar als de Vry-

„ machtigl'te Uitdeeler zyner gnaven bewyn Hy wel eens „ eene byzondere guuft en genade door eene buitenge„ woone werking aan zommigen ; waarvan de grond „ niet in zyne noodzakelyke en algemeene , maar in „ eene geheel vrye en byzondere Voorzienigheid moet „ gezogt worden. — En nademaal de dingen die ons „ zeer gemeen, en voor onze zintuigen geduurig bloot y gefteld zyn, van ons weinig opgemerkt worden, zoo ., gebeurt het, dat niet tegenftaande God op eene alge. „ meene wyze overal werkt, Hy echter in eenen i:aau„ weren zin niet gezegd wordt ergens tegenwoordig te ., zyn, dan daar Hy op eene byzondere en luitengtwo5, ne wyze werkt. Gebeurt 'er eens een wonderwerk , „ is 'er een zeldzaamftvoorval, datdegewoone natuur„ wetten te boven gaat, daar eerft zulien wy zeggen, „ is Gtds vinger ; olfclioon daar ook , daar het minfte „ kruidje, of ftiuikje waft, even zoo wel Gods vinger f, is, die dat formeert. "

Paucis mentem iüam circa hoe Numinis attribu-

tum

ïenige ge*

fo'gen

lieruit.