is toegevoegd aan je favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOSEPHUS HISTORIE. ioi

houden werdt: dan wanneer die my afgenomen waren, nam titus my met zich, toen hy van Alexandrië optrok, om Jerufalem te belegeren. Geduurende al dien tyd is 'er niets voorgevallen, dat niet tot myne kennis gekomen is. Alles wat 'er in 't Roomfche heir omging, heb ik zelf gezien, en 'er vlytig acht op geflaagen, het welk ik naauwkeuriglyk opfchreef; en van 't geen 'er binnen jerufalem vporviel, kreeg ik een omftandig bericht van de geenen, 'die zich overgaaven, welke ik naauw uitvraagde. Hebbende aldus alle de ftoffen tot myne Historie bereid, heb ik dezelve te Rome, met hulp van eenige myner Vrienden, voorzoveel de Griekfche taal aangaat, befchreeven; en ik houde my zo verzekerd van de waarheid myns Verhaals, dat ik niet gefchroomd heb, my op vespasianus en titus, die 't oppergebied in dien oorlog hebben gehad, als getuigen, te beroepen. fj>) Zy zyn de eerften geweest, aan welken ik myn werk getoond heb. Daarna heb ik het ook aan veele Romeinen laaten zien, die onder hen geftreeden hebben: en toen ik het in 't licht gaf, hebben veelen onzer Landslieden , die kennis van de Griekfche taal hadden, het ook gezien, inzonderheid juli-

u s

(p) Hiervan fpreekt hy in 't VI Deel, bladz- 77 . en dat bevestigt niet weinig de waarheid 'van josephus verhaal, aangaande Jerufalems verwoesting, omtrent welke gefchiedeni's wy zo veel belang .hebben.

G 3

i.

po ek. III. Hoofdft.