is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io* JOSEPHUS HISTORIE.

L

boek.

irr.

Hoofdft.

Cs) Hy doelt hier, onder anderen , ongetwyfeld, op justus den Tiberier, over wien hy zich zo zeer beklaagd heeft, in het VI Deel, blads. 71. enz-

us archelaüs, de deugdzaame herodes, en zelf de Koning agrippa, die voortreffelyke Vorst. Zy allen hebben getuigd, dat ik groote vlyt aangewend hadt om de waarheid getrouwlyk te verhaalen: 't welk zy zich wel gewacht zouden hebben , indien ik door achteloosheid, of door onkunde of vleiery, daar in te kort gekomen ware. Niettemin zyn 'er eenigen geweest, die de kwaadaartigheid gehad hebben, van myne Historie op eene belachelyke wyze té bedillen, als of liet een Boek ware, alleen voor Schooljongens. (_q) Doch zulke dwaaze Lasteraars behooren te weeten, dat, om eene Historie getrouwlyk te befchryven, men van de zaaken, die men verhaalt, zekere kennis moet hebben, of uit zichzelven, of van anderen, die 'er volkomelyk van onderrecht zyn. Dit heb ik in myn werk betracht: want het geen ik van de Oudheden heb gefchreeven, heb ik uit de Heilige Boeken getrokken, als zynde van priesterlyke afkomst, en in die kennis onderweezen. En noopens deezen laatilen oorlog , ik heb veele zaaken, die ik befchreeven heb, zelf uitgevoerd. Veel heb ik met myne eigen oogen gezien, en ik heb niets verhaald, dan 't geen, waarvan ik wel verzekerd was. Moet men hen dan niet voor

be-