is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOODSCHE WETTEN. 215

Ein van den afgeftorvenen zal zuiveren wegens den dooden, op dat een iegelyk daar uit moge begrypen, hoe zeer zo een bevlekt is, die zich met eenen doodflag

bezoedelt. fj>) Zy beveelt, dat

men, naast god, zyn Ouders moet eeren, en dat die daartegen overtreedt, gefteenigd zal worden: ook gebiedt zy, dat de jongen den ouden eerbied moeten bewyzen, nadien god ouder is dan alle anderen, (q) Zy wil, dat vrienden openhartiglyk met eikanderen zullen leeven ; om dat 'er geen vriendfchap kan weezen, daar geen onderling vertrouwen is: maar indien 'er eene fcheuring in hunne vriendfchap komt, beveelt zy uitdrukkelyk, de. vertrouwde gch'imen niet te openbaaren. Indien een Rechter gefchenken ontvangt, doemt zy hem ter dood, om dat hy de

gerechtigheid vertreeden heeft. Zy

houdt zulken voor misdaadigen, die, hunnen naasten kunnende byftaan, het zelve niet doen: zy verbiedt iets, dat eens anders is, te neemen, of woeker voor 't geleende te ontvangen. Door deeze en

andere dergelyke Wetten wordt de eendragt door ons bewaard. Het zal niet kwalyk voegen alhier ook te verhaalen,

- hoeC/O Om dat te kunnen begrj'pen,, is de wet, van het huis en het huisgezin om eenen dooden te reinigen , niet gegeeven.

f M >eten kinders den ouderen eeibied bewyzen ,om jat ood ouder is dan alle anderen? Is dit de eerfte en voomaairfte drangredens' O 4

II.

boek.

VII.

Hoofdft;