is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 JOSEPHUS AANSPRAAK.

om ni.'t voor een' ftichter des oproers gehouden te w irden; en dat ik den moord, dien ik zwaarlyk verhoeden kon, aan my zeiven niet begaan hebbe. Waarlyk, ik kon niet zien, dat myne waarde Moeder verfcheurd, en myne ledematen verftrooid werden; 't welk, alhoewel jammerlyk in zichzelven, evenwel veel beter is zelf te lyden, dan te doen. Waarop wacht gy nog? op di tekenen der Voorvaderen? Wy zyn zo vroom, wy zyn zo godvreezende nier. De Romeinen zyn ook zo ontrouw niet, als de Ylsfyriërs , die geld ontvingen , onder den fc hyn, als of zy aftrekken wilden; doch geen woord. hielden, noch ook begeerden te wyken; maar nog verwoeder aanvielen. En om ook uit toevallige zaaken gods oordeelen af te neemen; 't is zeker, dat god tegen de Jooden is: want de vyver Si/oa, die, vóór den oorlog, droog was, en alle de bronnen vóór de ftad, die al voor lang opgehouden hadden te vloeien, zo dat' wy 't noodige water moesten koopen, loopen nu weder, als voor deezen, en geeven water uit na dat titus gekomen is. De fonteinen wellen overvloedig op, en alles wordt met water vervuld, zo dat niet alleen het heir genoeg te drinken heeft, maar ook de oorlogspaarden, de lastdieren en al het vee: zelfs den hoven, welke men befproeien moest, ontbreekt geen water; even als of de elementen tot de overwinninge der Romeinen helpen, en de wellen des te rykelyker water uitgieten. Daaruit zien wy de voorige wonderen, die ook voor deezen gebeuren. Den jooden ontliep het water, en de vyanden kreegen 't in overvloed, opdat de belegering door den dorst niet verhinderd mogt worden. En 't is geen wonder, dat gods zegen van de Jooden, die met zD gruuwelyke ondeugden , als met eenen wal , omringd zyn, gevveeken is. Een vroom mensch vliedt Uit eene kwaade herberg, en verlaat zyn huis

ais