is toegevoegd aan uw favorieten.

Leer der plantkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESLACHTS BESTE-NAAM. 87

.den: ook moet men zich wachten, dat de klank* van den Naam niet gclykklinkcnde zy met den Naam van andere zaaken of Geflachten.

4. Doch, zo 'er geen oude of toepasfelyke Naam overig is , of de wezcnlykhcid en gedaante niet gemaklyk door den naam kunnen uitgedrukt worden-, dan verkiest men den Naam van een' groot' Kruidkenner, van een' Bevorderaar dier Weetenfchap , of van den Uitvinder eener Plant. Dit hebben de Ouden reeds gedaan, welken P lu m i e a,

TqURNEEORT, BOERHAAVE, LlNNiEUS, Gme-

lin, en anderen gevolgd hebben: want- dit is de eenigftc en de grootfte prys des arbcids, die heiliglyk moet bewaard en uitgedeeld worden, tot aanmoediging en cieraad der Kruidkunde. - Hoe groot de Ouden de Eer van Benoeming gewaardeerd hebben, kunnen wy met verfcheiden voorbeelden bevestigen, Is 't niet de Koning Tuba, die 't eerst over Mauritanien geheerscht, en door zyne Studiën een onfterfelyken Lof heeft verworven , om dat hy het Kruid Euphorbia naar zyn - Lyfarts Euphorbu^ genoemd, en daar Dver een geheel Boek gefehreeven heeft? Dus blyft de Nagedachtenis van EupiI'ORB-us door . alle Eeuwen F 4 duu-