is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433 DE REPUBLIEK DER

IV.

boek.

I780. Papieren in tngeland out leend.

PtJitiek Fetioog, bl. 150.

„ de goede Voorzienigheid, den bedek-„ ten Handel, die meer dan twee Jaa„ ren lang geduurd hadt, op de onver„ wagtfte wyze, omtrent zo als in den „ Jaare mdclxxxiv. aan den dag ge-, . „ bragt (*)," veroorzaakten, zo ras ze, in Engeland geleezen en bekend waren, zwaare klakten en bittere verwyten teren de Verèénigde Gewesten, in ft algemeen ,°en in 't byzonder tegen die Leden derHoogc Regeeringe, by welken Engelands Heeischzugt den meeften wederftand ontmoet hadt j en die het toetreeden tot de Gewapende Onzydigheid, met onbezweeken yver, doordrongen: deeze ftondt der Zeedwinglandye van Groot-Brittanje den doofteck toe te brengen ; aan dat Bondgenootschap kon het Gemeenebest, van wegen de uitgebreidheid zyner Scheepvaard, den meeften klem by zetten. Engeland wilde liever dan dit gedoogen het zelve den Oorlog aandoen; doch dit was niet mogelyk Zonder teffens dien der Rusfifche, ZweedJche en DeenfcheMogenheden,zich op den

halze te haaien. Welk een gunftig

redmiddel uit die verlegenheid, verichaften de Papieren by den Heere laurens gevonden ! Van veel mindere gewaande ontdekkingen hadt men eenen grooten ophef gemaakt; en aan deeze was de gedaan-te der misdaad van gekwetfte Majefteit des Konings van Engeland te geeven, en kon

men