is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVL

BOB K.

22G DE REPUBLIEK DER

„ te dringen, hunne tegenfpreekers haa„ ten of vervolgden, of dat men de Uit„ fpraakenvan zommigenals gewydeGod„ fpraaken den Burger tragtte in te pren„ ten. - Eindelyk, daar de inngtmg van . die Gezelfchappen niets dan de algemeene „ Herftelling der Burgerlyke Voorregten en Welvaard moest ten.doel hebben, " inzonderheid van die Steden en Plaatzen, in welke dusdanige Vergaderin" gen beftonden, behoorde men alles m ' te fpannen om dat gelukkig emde te „ bereiken. Heerschte 'er algemeen onder de Burgers eene flaapengheid, ee'! ne lustloosheid, om hunne Voorreg' ten herfteld te zien, dan behoorde I' men dezelve,door vriendlyke aanmaaningen, op te wekken om het voet" fpoor van andere braave Vryheidsminnaars in te flaan, doch hadt het te!' gengeftelde plaats, begon een verdervende hand, door eene dolle drift de " Burgers aan te zetten, om onbezon'* nen door te flaan , om alles in ee" nen adem herfteld te zien, dan was " het de zaak der kundige en eerlyke " Vaderlanderen, om die drift tot rede " te brengen, om den al te woest yve" renden Vryheiuminnaar bedaardheid in " te boezemen, en hem het gevaar te " toonen, waar aan de goede zaak, het ' waar belang der Burgeren, door een overylde drift, werdt blootgefteld (*). M J Een

(*) Post van den Neder-Rhyn VIII. D. bl. 17. «wt