is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A & W Y Z E R.

geweigerd; fterk vertoog deswegen, 9.1. Een Bezending van Gedeputeerde Staaten na die Stad beftemd, door dezelve afgeflaagen , Aid. Sluit, op het gerugt van Krygsvolk, de Poorten, cn vaardigt Brieven af, 95. Het nieuwe Regeerings Re glement der'Stad ingevoerd, en de verandering der Regeeringsbeftelling daar mede overeenkomftig, 96. Dee ze door zyne Hoogheid gewraakt, Aid. Gedrag der Wykenaaren daar op, 97. Hulp te vergeefsch by het Genootfchap te Utree 'it gezogt, 98. Aandrang in Holland ten voorJeele van Amersfoort en Wyk 5 Aid. In 't Sticht nam de zaak der Wykenaaren geen fpoed, 99. Hooggaande misnoegen der Ridderfcrrp tegen die van Wyk ; en ftrenge maatregels door de Meerderheid uit Staatsvergaderinge beraamd, 100. Staatsbefluit om die van Wyk tot het geeven eener andere Nominatie aan te maarten, lor. Verdere bezwaaren tegen die van Wyk , en de Procureur Generaal gelast onderzoek na de Schuldigen te doen, 102. Dit onderzoek te Wyk gewraakt, Aid. Het maaken eener andere Benoeming te Wyk afgeflaagen, Aid. Moed der Wykenaaren in 't geen zy oordeelen

hun Regtens toe te komen t 104. Weigeren het doortrekken van Krygsvolk, 105.

v ' Y-

A voy, Wat de Utrechtfche Burgery ten zynen opzigte vordert, 22. en 23. Wat hy deedt, 24. 7 Z. ^ -ebergh (De Penfïonafis) yvert voor de Gewr pende Genootfchappen, 198. Zeeland (Staaten van) hadden over de Vaard der Oostenrykeren in het Zwin reeds geraadpleegd, u8.Krygen aanfehryvens om één of twee Gewapende Schepen na het Zwin te zenden, 124. Verzoeken der Admiraliteit te Amfterdam om twee Ka* noneerboots, 125. Keuren het gedrag hunner Afgevaardigden, in de Aanftelling van Witte, Tllling tot Advocaat Fiscaal van Brabant, af; doch laaten de Verkiezing gelden. 152. Hoe zy zich gedraagen omtrent de Afdanking van het Corps des Rhyngraafs van Salm, 104. Voorflag te Middelburg om de verzamelde Penningen van het Nationaale Fonds in beflag te neemen , 323. Men gaat 'er egter mede voort, Aid. Het ge. voelen van dit Gewest over htt beantwoorden van de Vertoogen des Konings van Pruisfen en van Engeland, 335*