Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 347

„ zem des Volks was voordkomende,: „ aanleiding hadden gegeeven, betuig ifei „ openlyk, dat ik aan hun nimmer den „ verdienden roem zal kunnen onttrek„ ken; maar dat hunne kundigheden by „ ray fteeds in agting zuilen blyven. Ik bely openlyk, dat ik omtrent de Re» geeringsvorm van deeze vrye en onafhangelyke Stad, db Burgery, welker ,i Vertegenwoordiger ik ben, volgens my„ ne aangenomene grondbeginzelen, wel „ raaden , doch nimmer eigendunkelyk „ beftuuren mag. Ja, dat, indien ik van „ hun volftrekt in denkbeelden mogt ver„ fchillen, en ik genoodzaakt wierd myn „ gevoelen te zeggen, ik als dan open„ lyk in haaren kring verfchynen en my „ niet onttrekken zou, ten aanhooren van » de geheele Burgery, myne gedagten aan hun mede te deelen; en, was het „ dat zy dezelve afkeurden, dan zou ik „ hun de vryheid niet kunnen beneemen. „ of door myne gezegdens, door eenige „ magt of eigendunkelyk beftuur be „ letten, hunnen vryen wil omtrent d< ,» Regeeringsvorm te volgen. De onaf „ hangelykheid van de Magiftraatsbeftel „ ling binnen deeze vrye Ryksftad be „ vestigt my in dit gevoelen.

„ Dan dat men van deeze vrye denk „ wyze geen misbruik maake, en de Vry „ heid in Losbandigheid verkeerel II „ bepaal zulks alleen tot de Magiftraats „ beftelling der Stad Utrecht om welk „ te fchikken ik de Burgery geregtig

,5 ooi

!OEK.

E

a i

Sluiten