is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. ioS

onlangs vorgeftelde, maar toen geen ingang vindende, maatregelen, men nu tradt.

Delft deedt den Voorflag om die Provincie of Provinciën , welke aan Krygsvolk des Konings van Pruisfen den vryen Doortocht na Holland vergunden, als Vyanden van den Staat, en vervallen van het Bondgenootfchap te verklaaren. Op dusdanig een Voorftel was geen der Leden gelast, en werd het diensvolgens overgenomen (*).

'Men zegt dat de Baron van Thülemeyer, verneemende welk een Befluit 'er op zyne jongst ingeleeverde Berigtfchrifien genomen was, in flede van een nog hooger en dreigender toon aan te neemen, gelyk men verwagt hadt, of wel terdond 's Gravenhaage te verlaaten, 't geen zomroigen, in dit geval, als zeker fielden, zich vergenoegde met de enkele betuiging, „ dat hy vreesde dat de Koning hier mede „ niet voldaan zou zyn! "

Of eene vrees van gelyken aart de Meerderheid van Holland bekroop kunnen wy < met geene zekerheid bepaalen, fchoon wy ] zulks zouden mogen opmaaken uit de Be- \ paaling der Meerderheid, om, in gevalle p de Koning van Pruisfen mogt goedvinden, eenige vyandlykheden te beginnen, niet meer aan te dringen op de Bemiddeling des Konings van Frankryk (f); maar de daadlyke Hulp van zyne Allerchristelykfte Ma-

je-

(*) Refol. van Hol/. 10 en i? Sept. 1787.

4?xfv! Deeeï,ï,eZ:8?mïd"eling «"* M G 5

XLI, boek.

1787VoorflagVtnDelft*

TlJULE»

MEYERS

gevoelen over die Bezending.

Befluit mi de 'lulpvan ranby% ] te roeen.