is toegevoegd aan je favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 173

Nog dien zelfden ldag ontving de Heer van der Hoop van Burgemeester Geelvinck dit berigt, „ dat de Raad , op „ voordragt van het geen hy aan hem me„ degedeeld hadt, beilooten hadt, op mor„ gen eene Commisfie, van deeze Stad, „ aan den Heer Hertog van Brunswyk

te zullen zenden." Met byvoeging : „ en vleijen wy ons ondertusfchen, dat ,, 'er geen Hostiliteiten, of nadere Aan„ marsch van Troepen zal plaats hebben , „ om daar door te conferveeren onze Stad, „ Admüraliteit en verdere Collegien: ver„ mids, wanneer 'er verdere Troepen aan„ marcheerden, en eenige Hostiliteiten on„ dernomen werden, wy geen kans zou„ den zien om de Burgery te wederhou„ den; hoope dat, indien U Ed. Geftrenge „ konde effectueeren, dat 'er geene Troe„ pen zouden marcheeren, U Ed. Geilr. „ als dan deszelfs devoir zou willen aan„ wenden."

Zo zeer . als dit Befluit behaagde aan al- ] len, die voor zagtere dan de nu genomene £ Maatregelen waren, zo zeer mishaagde 't1 zelve aan de Voorftanderen van. de ftrenge \ duslang gevolgd. Dit mishaagen openbaar- g de zich allerfterkst in de Burrgerfocieteit, toen deeze ftap, 's avonds te vooren met eenpaarigheid genomen, daar 's anderen daags aan de verzamelde menigtê bekend gemaakt werd, uit naam der Geconftitueerden en Commisfarisfen der Sociëteit. De vergaderde Burgers hoorden dit verflag niet, zo ftrydig met hun algemeep plan om

vol

XL VUL

is o EK.

T787.

Befluit tot eene Commisfie aan Jen Hertog van Brunswyk.

Setuigde n betonde'ederzin aar teen.