is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het stemrecht in Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII. CAPITTEL. aa9

Van deeze manier, om de meerderheid te berekenen, zullen echter moeten worden uitgezonderd de Kerke-, Dorps- en Armezaaken, mitsgaders bet heffen van extraordinaris Dorpslasten, dewijl, in die gevallen, geene overftemming, dan met drie vierde parten, plaats heeft. Men zie de Refolutien der Heeren Gedeputeerden van den 6 April 1683 en 25 JunY l69a-

Nu zullen wy nog het een en ander moeten zeggen van de manier van procedeeren in cas van Appel; hetwelk, gelijk in het voorige Capittel gezien is, alleen plaats heeft in Vonnisfen by de Gerechten der Grietenyen geweezen, en in Vonnisfen by de Kerkelyke Rechters gevallen.

By het 50 Art. van 't Stemreglement wordt gezegd, dat men zal konnen appelleeren van een

Sum; of van een Dorp; of viel van

de geheele zaak. Hoe zal dit moeten worden begreepen? Naar 't ons voorkomt, zal des Wetgeevers meening zijn, dat iemand, dien over 't geheel de meerderheid is toegeweezen, evenwel zal konnen appelleeren van Stemmen of Dorpen , die, naar zijne meening, te onrechte aan Party zijn toegekend. Maar waar toe, vraagt misfchien iemand, zal zulk een Appel noodig zijn, daar in cas van Appel alles op nieuws onderzocht en gedecideerd wordt? Wy erkennen, dat de practijk zoodanig is; maar de vraag is, of het eiP 3 gent-