is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 DE REPUBLIEK DER

LIV. BOEK,

1787.

„ met een afhangelyk Collegie, en dan ,, eens verkoos met alle vaardigheid uit te „ voeren Belluiten tegen het Protest van 3, de Meerderheid der Provinciën doorge-

drongen, en op andere tyden weigerde ,9 uit te voeren die, welke met vier Pro,, vincien genomen waren; aan deeze Pro,3 vincie 's Lands Ammunitie uitlangende, ,, en aan eenen anderen Bondgenoot het ,, noodzaaklyke onthieldt, en dat dit al? 9, les ingerigt wierd tegen de Provincie „ van Holland, op welker ondergang het ,, fcheen gerigt te zyn, doch welke Pro: s, vincie de Heeren van de Stad befchouw,, den en altyd befchouwen zouden, van

dat gewigt te zyn, dat derzelver val de „ ruine van het geheel Bondgenootfchap ,, ten gevolge moest hebben: daar het te

vreezen was, dat die eerfte en magtig„ fte Bondgenoot, die nog in, en zedert „ den laatften Engelfchen Oorlog, meer dan

drie vierden tot behoud van het Vader„ land opgebragt hadt, zulk een band eens 5, moede -worden, en zich van het Bond„ genootfchap affcheiden zoude, het welk „ het gansch Gebouw der Unie zou doen

„ inftorten. ■ Zaaken en uitkomften,

,, die op zich zeiven zo veele akelige ge„ volgen voor het Vaderland , en ieder „ deel van 't zelve, als ook voor het Stad„ houderlyk Huis vertoonden, dat elk or.-

bevooroordeeld en gevoelig Mensch, en „ veel meer dan elk cordaat en vaderlanc-

lievend Regent, daar voor fchrikken

moest: in welker bewerking en deelnee-

9> ming