is toegevoegd aan uw favorieten.

Advysen over den koophandel en zeevaert.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ZEEVAART. (Wisfel-Questien in cas van Infolventie.') 2t$

koopmanfchappen, als toebehoorende A., te losfen en na zich te neemen.

Weshalven zo word 'er gevraegd, Of dezelve Expediteur, of wie bet anders ook zoude mogen zyn , uit hoofde van A. bevoegd is, de voorfchreevene koopmanfchap te arresteeren, te losfen en na zich te neemen, zonder het beloop van dien met wat dies aenkleevdt aen B. te betaelen ?

Dunkt (onder verbeteringe,) dat-de gemelde Expediteur, of wie het anders ook zoude mogen zyn, uit hoofde van A. niet is bevoegd of gerechtigd om de voorfchreevene goederen te arresteeren, te losfen en na zich te neemen, zonder het beloop van dien aen 13. alvoorens of gelyk te betaelen met wat dies aenkleevdt.

. Om redenen , of fchoon E. de voorfchreevene koopmanfchappen mogt hebben geëxpedieerd in een Keulsch fchip, geaddresfeerd met een vragtbrief, aen den Keulfchen Schipper medegegeeven, ten dien einde dezelve koopmanfchappen tot Keulen te losfen en uit te leveren aen eenen Expediteur aldaer, om door denzelven Expediteur voorts ook naer Francfort verzonden Cn afgevaerdigd te worden , dat B. nogthans zo lang' zulks alomme met 'er daed niet is gerespecteerd geweest, zyne ordere heeft vermogen in te trekken en aen de voorfchreevene koopmanfchappen te geeven zodaenig ander addres als van het goedvinden van hem B. is geweest: zo om dat alle orderes of Mandaeten , zolang die noch niet zyn uitgevoerd, zyn revocabel etiam re non a?nplius integra, (mede wanneer de zaek niet meer in haer geheel zy,) mits dat de Mandataris, als in deeze de Schipper, fchaedeloos word gehouden (a); als ook om dat A. niet alleen zyn Brief had laeten protesteeren, en zelvs ook in die tusfchentyd was gefailleerd, en dat gevolgeiyk door die veranderinge in de cualiteit van den perfoon van A., en door de route van zyne

af-

(a) Per tcxtus in §. 9. Irftit. de mandata &f §. uit. Injlit, quilus modis tolliUir obtigacü l. 12. §. pen. ff. mandati. junÜa, 1. 15. £5' l, z6. mandati et per ea quce babet vinniüs ad diöam §■ 9. Injlit. de manduto.

Dd 3