is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÜITSCHE PRINCES. 89

treede. Laaten wy in de eerfte plaats niet dan een enkele zin befchouwen, gelyk de reuk, welke, minder zaamgefteld zynde, het meelt eigen fchynt om ons in onze nafpeuringe den weg te wyzen. Laaten wy Hellen, dat alle onze andere zintuigen toegeftopt zyn, en dat men een roos aan den neus brengt, zyne uitwafemingen zullen aanitonds een zekere roering op onze zenuwen van den neus verwekken , welke, overgebragt tot in het calleufe lighaam, aldaar ook eenige veroorzaaken zal, en hier in beftaat het ftoffelyke, dat by deze gelecgentheid gcfchiet. Deze kleine verandering in het calleufe lighaam veroorzaakt , wort de ziel vervolgens gewaar, en zy krygt daar door het denkbeeld van den reuk van den roos, en dit is alhier het geeftelyke , dat gebeurt; wy kunnen niet uitleggen, op wat manier dit gcfchiet, vermits dat afhangt van de wonderbaarlyke vereeniging, welke de Schepper bepaald heeft tusfchen het lighaam en de ziel: het is nogtans zeeker, dat er, by deze verandering in het calleufe lighaam, in de ziel gebooren word het denkbeeld van den reuk van een roos, alwaar de befchouwing van deze verandering aan de ziel een zeker denkbeeld geeft, die namentlyk van F 5 den