is toegevoegd aan je favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DUITSCHE PRINCES. 91

calleufe lighaam leevendig zal zyn. Aldus is het, dat de ziel, door het befchouwen der veranderingen, in het calleufe lighaam veroorzaakt, de denkbeelden verkrygt, en daar van aangedaan wort; en dit is het geene men verftaat met den naam van gevoelen.

VFF- EN NEGENTIGSTE BRIEF.

Over de vermogens van de ziel; en over het oordeel.

'Zjoo wy geen andere zintuigen hadden dan den reuk, zoo zouden onze kennisfen zeer bepaald zyn; wy zouden geen andere gevoelens hebben dan den reuk, waar van het onderfcheid , hoe groot dat ook mogt weezen , onze ziel weinig zoude belangen, als alleenlyk de aangenaame reuken, die ecnig genoegen, en de onaangenaame, die ongenoegen zouden veroorzaaken.

Maar deze zelvde ornftandigheid geleidt ons tot een vraagftuk van zeer veel aanbelang: waar van daan komt het, dat een reuk ons aangenaam, en een andere onaangenaamis? Het is buiten twyffel, of de aangenaame reuken