is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 BRIEVEN aan een

ontlast, zoo wort de nabuurige lucht in zyn natuurlyke ftaat gebragt, en by gevolg ondervonden de naatfte van deze ongelukkigcn geen uitwerking, terwyl de andere, die daar verder van af zyn, alwaar de lucht nog volkomcntlyk niet ether belaaden is, van de Zelfde flag van den blikfem getroffen zyn.

Ten laasten alle de wonderlyke omftandigheden , die men ons menigmaal van de uit* werkfelen van den blikfem vertelt, houden niets in dan het geene men gemakkelyk kan doen overcenftemmen met de natuur van de elektriciteit.

Daar zyn Wysgeeren geweest, die ftaande gehouden hebben , dat de blikfem niet uit de wolken kwam, maar uit dc aarde of uit aardfche lighaamen. Hoe wonderlyk dit gevoelen fchynen mag, zoo is het niet zoo ongerymd, vermits het moeylyk te onderfcheiden is in de verfchynfelen van de elektriciteit , of de vonk komt uit het geëlektrifeerde lighaam, of uit dat lighaam, dat niet geëlektrifeerd is, vermits die vonk de tusfehenruimte van de twee lighaamen gclykelyk beflaat, en zoo de elektriciteit negativ is, wort de ether cn dc vonk in der daad geworpen uit het natuurlyke of niet geëlektrifeerde lighaam. Maar wy zyn zeker genoeg, dat, in den donker,

de