is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de voornaamste onderwerpen der natuurkunde en wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4jQ BRIEVEN AAN EEN

tógeftrektheid van den dampkring wort in werking gefteld.

Ik geloof, dat deze opmerkingen niet weinig zullen toebrengén om de natuur van den donder beeter ligt by te zetten, en te doen zien de nauwe verbintenis, die dezelve met de elektriciteit heeft.

MoGELYKHEID OM DE UITWERKSELEN VA N DEN BLIK SEM VUOK TE KOOMEN EN AF TE WEEREN.

jMlen vraagt, of het mogelyk zoude zyn om de rampzaalige uitwerkfclen van den blikfem voor te koomen of af te lydcn? U. H. kent het gewigt van dit vraagftuk, en boe veel verpligtingen zoo veelc braave menfchen aan my zouden hebben, zoo ik haar een zeker middel aan dc hand kondc gecven, om zig van de blikfem vry te ftcllcn.

Dc kennisfe van de natuur en van de uitwerkfclen der elektriciteit laatcn my niet toe tc twyflelen, dat die zaak onmogelyk is: Voor deze had ik biïcfwisfeling met een geestelyke in Moravien, Procopius Divisch genaamd ,

HONDERT VIER-ENVFFTIGSTE BRIEF.